C-

Türkçe   Okunuş Arapça
Caba [zf] Fevga zalike فوق ذلك
Caba [zf] Fevqe zeliqe فوق ذلك
Caba [zf] İlâveten ala zeliq علاوة على ذلك
Cabadan [zf] Meccanen مجانا
Cabadan [zf] Meccânân مجانا
Cabadan [zf] Bilâ bedelin بلا بدل
Cabadan [zf] Bila bedelin بلابدل
Cacık [is] Nev'u minelmüteşehhiyati نوع من المتشهيات
Cacık Tev' minelmüşehenyât توع من المشهـيات
Cadaloz [is] İmrae müşakise إمرأة مشاكسة
Cadaloz [is] İmrae müşâkise إمرأة مشاكسة
Cadaloz [is] Zenmerde ذنمردة
Cadaloz [is] Zenmerde زنمردة
Cadı(Büyücü) [is] Sehanra سحارة
Cadı(Huysuz kadın) [is] Şekise شكسة
Cadı (huysuz kadın) [is] Hayzebun حيزبون
Cadı(Huysuz kadın) [is] Si'le سعلة
Cadı [is] Acuz عجوز
Cadı(Huysuz kadın) [is] Acuvz عجوز
Cadılık(Huysuzluk) Müşâkese مشاكسة
Cadde [is][Mim] Şaria شارع
Cadde [is] Şâri' شارع
Cafcaflı [sf] Mübâla fi zehrefeti مبالغ في زخرفته
Cahil(Okuma yazma bilmeyen) [is] Ümenye أمي
Cahil(Bilgisiz,görgüsüz) Câhil جاهـل
Cahil(Bilgisiz,görgüsüz) Gaşim غشيم
Cahillik Cehl جهـل
Cahillik Cehâle جهـالة
Cahillik Câhiliyye جاهـلية
Caka [is] Mübâhâ مباهـاة
Caka [is] Tefâhür تفاخر
Caka [is] Tezâhür تظاهـر
Cam(Tabaka) Levh zücâc لوح زجاج
Cam(Malzeme ) [is] Zücâc زجاج
Cam [sf] Zücâci زجاجي
Camız [is] Câmüs جاموسة
Cambaz [is] Behlevân بهـلوان
Cambazlık [is] Behleveniyye بهـلونية
Cambazlık [sf] Behlevâni بهاواني
Camcı [is] Mürâken zücâciyy مركب زجاجي
Camcı [is] Zeccâc زجاج
Camekân(Cam muhafaza) [is] Mehfeze zücâciyye محفظة زجاجية
Camekânlı [sf] Fi mehfeze zücâciyye في محفظة زجاجية
Camlık [is] Müstenbet zücâci مستنبت زجاجي
Camsı [is] Zücâci زجاجي
Camsı [sf] Şebi bizücâc شبيه بزجاج
Can [is] Nefs نفس
Can [is] Ruh روح
Canavar(Hayvan) Vehş وحش
Canavar [is] Vehş cürâfiyy وحش خرافي
Canavar(Hayvan) Şeris شرس
Canavar [is] Gul غول
Canavarca [zf] Bivehşiyye بوحشية
Canavarca [zf] Düne en yerheme دون أن يرحم
Canavarlaşmak Esbehe tâlimân lâ yerhem ehdân أصبح ظالما لا يرحم أحدا
Canavarlık [is] Fezâa فظاعة
Canavarlık [is] Şenâa شناعة
Canavarlık [is] Şerâse شراسة
Canavarlık [is] Amel vehşi عمل وحشي
Candan [sf] Qalbiyy قلبي
Candan [sf] Hemim حميم
Candan [sf] Semimi صميمي
Canice [zf] Düne en yerhem دون أن يرحم
Cankurtaran(Araç) [is] Seyyâre isâf سيارة إسعاف
Cankurtaran(Kişi) [is] Âmil عامل
Canla başla [zf] Bicehd cehid بجهـد جهيد
Canlandırılmak Ühyiye أحيي
Canlandırma [is] İhyâ إحياء
Canlandırma [is] İn'âş انعاش
Canlandırma(Artist,rolü) Temsil تمثيل
Canlandırma(Artist,rolü) Teşhis تشخيص
Canlandırmak(Rolünü) Qâm bidevre قام بدور
Canlandırmak Heyyec هـيج هـ
Canlandırmak(Rolünü) Messele مثل
Canlandırmak Ahyâ احياه
Canlandırmak(Gözünde,hayalinde) Tesevvere تصور ه
Canlanma [is] İnti'âş انتعاش
Canlanmak İnte'aşe انتعش
Canlanmak(Zihninde) Tecelle fi zihnihi تجلى في ذهـنه
Canlı(Renk) [sf] Fâq' فاقع
Canlı(Hareketli) Neşit نشيط
Canlı(Renk) [sf] Nezir نضر
Canlı(Renk) [sf] Mütevehhec متوهـج
Canlı [is] Müte'azen متعضي
Canlı(Coşkulu) Ceyyâş جياش
Canlı [sf] Heyy حي
Canlı(Sağ) Heyy حي
Canlı(Yayın) [sf] Heyye mübâşre حية مباشرة
Canlı(Renk) [sf] Zâhin زاه
Canlı(Renk) [sf] Sârih صارخ
Canlılık(Hareketlilik) [is] Neşât نشاط
Canlılık [is] Heyeviyye حيوية
Canlılık(Hareketlilik) [is] Heyeviyye حيوية
Canlılık(Hareketlilik) [is] Hiffe خفة
Cansız [sf] Fâtir فاتر
Cansız(Piyasa) [sf] Kâsid كاسد
Cansız Meyen ميت
Cansız(Sıkıcı) [sf] Mümill ممل
Cansız(Sıkıcı) [sf] Müzcir مضجر
Cansız [is] Cemâd جماد
Cansız Câmid جامد
Cansızlaşmak [öz.is.] Feqede neşâte فقد نشاطه
Cansızlık [is] Memât ممات
Cansiperâne [zf] Müstemitân مستميتا
Car car [zf] Bizevzâ بضوضاء
Car car [zf] Bisevtin âlin müz'ic بصوت عال مزعج
Cascavlak(Baş) [sf] Esle' أصلع
Cascavlak(Örtüsüz,çıplak) Hâsir حاسر
Cascavlak(Örtüsüz,çıplak) Sâfir سافر
Casusluk [is] Tecessüs تجسس
Casusluk [is] Câsusiyye جاسوسية
Cayır cayır [zf] Bisevt vesüra بصوت وسرعة
Caydırıcı(Ceza vb.) [sf] Vâzi' وازع
Caydırıcı(Ceza vb.) [sf] Râdi' رادع
Caydırıcı(Ceza vb.) [sf] Red'i ردعي
Caydırıcılık [is] Vez' وزع
Caydırıcılık [is] Red' ردع
Caymak(Söz,karar vb.den) Nekese نكص
Caz [is] Câz جاز
Cazırtı [is] Eziz أزيز
Cazibe [is] İctizâb اجتذاب
Cazibe [is] İstihvâ استهـواء
Cazibe [is] Câzibiyye جاذبية
Cazibe [is] Rev'a روعة
Cazibesiz [sf] Geyr cezzâb غير جذاب
Câhilî Câhili جاهـلي
Câiz [sf] Mübâh مباح
Câiz [sf] Mesbuh bi مسموح به
Câmi [is] Mescid مسجد
Câmia(Zümre) [is] Zümre زمرة
Câni Qattal قتال
Câni [öz.is.] Seffak eddemâ سفاك الدماء
Câni Seffâh سفاح
Câri [sf] Mütedâl متداول
Câri [sf] Cârin جار
Câri [sf] Hayy حالي
Câriye [is] Eme امة
Câriye [is] Câriye جارية
Câriyelik [is] İstisrâr استسرار
Câriyelik [is] Teseren تسر
Câsus [is] Câsus جاسوس
Câsus [is] Âmil عميل
Câsusluk [sf] Tecessüsi تجسسي
Câsusluk [sf] Câsusi جاسوسي
Câzibeli [sf] Fâtin فاتن
Câzibeli [sf] Eccâz أجاذ
Câzibeli [sf] Cezzâb جذاب
Câzip [sf] Müstehvin مستهو
Câzip Müşevveq مشوق
Câziplik [is] Câzibiyye جاذبية
Cıdağı(At için) [is] Kâhil كاهل
Cıdağı(At için) [is] Hârik حارك
Cılız [sf] Nehif نحيف
Cılız [sf] Nehil نحيل
Cılız [sf] Hezil هزيل
Cılız [sf] Bâdi بادي
Cılız(Işık,ses vb.) [sf] Hâfit خافت
Cılızlaşmak Sâre hezilân صار هـزيلا
Cılızlık [is] Nühül نحول
Cılızlık [is] Hüzâl هزال
Cılk(Yumurta) [sf] Fâsid فاسد
Cılk(Yumurta) [sf] Mezir مذر
Cımbız [is] Milqet ملقط
Cımbız [is] Mintâş منتاش
Cıncık boncuk [is][Dilb] Zine lâ qimete lehâ زينة لا قيمة لها
Cırcır böceği [is][Zoo] Sürsür صرصور
Cırlak(Ses) [sf] Hadd müz'ic حاد مزعج
Cırmalama [is][Hlk] Hemş خمش
Cırmalamak(Yüzü,cildi) [Hlk] Hemeşe خمش
Cırmık [is] Hümâşe خماشة
Cırmık [is] Hemş خمش
Cırtlak(Renk) [sf] Fâq' فاقع
Cırtlak(Renk) [sf] Müle'le' ملعلع
Cırtlak(Renk) [sf] Sârih صارخ
Cıva [is] Zeybeq زيبق
Cıva [is] Zi'beq زئبق
Cıvata [is] Sâmüle müqâbile صامولة مقابلة
Cıvatalamak(Bşi) Sebbete bissâmüle ثبت هـ بالصامولة
Cıvık [sf] Mühâti مخاطي
Cıvık [sf] Şebi bimühât شبيه بمخاط
Cıvıklaşmak [Mec] Feqede ciddeyyete فقد جديته
Cıvıklaşmak [Mec] Temeyye'a تميع
Cıvıklaşmak Sâre mühâti qıvâmi صار مخاطي القوام
Cıvıklık [is] Qıvâm mühâti قوام مخاطي
Cıvıldaşmak Şeqşeqe شقشق
Cıvıldamak Zeqzeqe زقزق
Cıvıltı [is] Tegrid تغريد
Cıvıltı [is] Zeqzeqe زقزقة
Cıvıltılı [sf] Lehü zeqzeqe له زقزقة
Cıvımak [Mec] Feqede ciddeyyete فقد جديته
Cıvımak (Madde) Sâre mühâti qıvâmi صار مخاطي القوام
Cıvıtmak Fekede resânete فقد رصانته
Cıvıtmak Ciddeyyete جديته
Cızıltı [is] Eziz ازيز
Cızırdamak Neşşe نش
Cızırdamak [fl] Ezze أز
Cızırtı [is] Neşişe نشيشة
Cızırtı [is] Eziz آزيز
Cızırtılı [sf] Bisavti ezizin بصوت أزيز
Cızbız [sf] Müşvi مشوي
Cızlamak Neşşe نش
Cızlamak Ezze أز
Cömert [sf] Kerim كريم
Cömert [sf] Sehiyy سخي
Cömertçe [zf] Bikerem بكرم
Cömertçe [zf] Bisehâ بسخاء
Cömertleşmek Teserrefe teserrüfe kerim تصرف تصرف كريم
Cömertlik [is] Kerem كرم
Cömertlik [is] Cüd جود
Cömertlik [is] Sehâ سخاء
Cübbe(Avukat vs.) [is] Cübbe جبة
Cübbe(Avukat vs.) [is] Rub روب
Cübbe(Avukat vs.) [is] Ridâ رداء
Cüce [is] Qezem قزم
Cülûs [is][Esk] İ'telâ اعتلاء
Cümbüş [is] Qüsuf قصوف
Cümbüş [is] İhtifâl احتفال
Cümbüş [is] Sâhibi صاخب
Cümbüşlü [sf] Merih مرح
Cümbüşlü [sf] Müarbid معربد
Cümbüşlü [sf] Sâhib صاخب
Cümbür cemaat [zf] Hâbilühüm ve nâbilühüm حا بلهم و نابلهم
Cümbür cemaat [zf] Ala bekreti abihim على بكرة ابيهم
Cümle [is][Dilb] Kelâm كلام
Cümle [is][Dilb] Cümle جملة
Cümle Sinnef صنف
Cümlecik [is] Şeb cümle شبه جملة
Cümlesi [zf] Küllühü كله
Cümlesi [zf] Cemiühü جميعه
Cümleten [zf] Cemiân جميعا
Cünüp [zf] Cünüb جنب
Cünüplük [is] Cenâbet جنابة
Cüppe [is] Cübbe جبة
Cüppe [is] Hülle حلة
Cüppe [is] Ridâ رداء
Cür'et [is] Veqâhe وقاحة
Cür'et [is] Tetâvül تطاول
Cür'et [is] Cüret جرأة
Cür'et [is] Cerâet جراءة
Cür'et [is] Sefâqe vechi صفاقة الوجه
Cür'etkâr [sf] Mütecâsir متجاسر
Cür'etkâr [sf] Mücteri مجترئ
Cür'etkâr [sf] Ceri جريء
Cür'etkârlık [is] Veqâhe وقاحة
Cür'etkârlık [is] Tecâsür تجاسر
Cür'etkârlık [is] Sefâqe vechi صفاقة الوجه
Cür'etli [sf] Ceri جريء
Cür'etli [sf] Cesur جسور
Cürüm [is][Huk] Cinâye جناية
Cürüm [is][Huk] Cerime جريمة
Cüruf [is] Regvet رغوة
Cüruf [is] Zebed زبد
Cüruf [is] Tüfâve طفاوة
Cüruf [is] Üsâ عثاء
Cüsse [is] Beden بدن
Cüsseli [sf] Cell جل
Cüz [is] Cüz جزء
Cüz'i [sf] Galil قليل
Cüz'i [sf] Zeil ضئيل
Cüzam [is] Cüzâm جذام
Cüzamlı [sf] Meczûm مجذوم
Cüzamlı [sf] Eczem اجذم
Cüzdan [is] Mihfeze محفظة
Cüzdan [is] Cüzdân جزدان
Cüzdan [is] Hâfize nüqüdin حافظة نقود
Ceâretlendirilmek Şücce'e شجع
Cebir İcbâr إجبار
Cebir Cebr جبر
Cebire Cebire جبيرة
Cebire [öz.is.] Cibâre جبارة
Cebrail [öz.is.] Cibril جبريل
Cebren [zf] Cebberân جبرا
Cedel Mümâheke مماحكة
Cedel Cedel جدل
Cedelci Mümâhik مماحك
Cedelleşme Mümâheke مماحكة
Cedelleşmek Mâheke ماحك ه
Cefâ İ'nât اعنات
Cefâ Tenkil تنكيل
Cehâlet Cehl جهل
Cehâlet Cehâle جهالة
Cehennem Cehennem جهنم
Cehennemî(Kalabalık) [sf] Şedid شديد
Ceht [is] Cehd جهد
Ceket [is] Câkit جاكيت
Ceket [is] Câkite جاكتة
Celâl [is] Celâl جلال
Celâllenmek İsteşâte gezebân استشاط غضبا
Celâlli [sf] Vessâb وثاب
Celbetmek İsted'a استدعى
Celbetmek Telebe huzurehu طلب حضوره
Celep [is] Nehhâs نخاس
Cellât [is] Cellâd جلاد
Cellât [is] Seyyâf سياف
Celp [is] İstihzâr استحضار
Celp [is] İstid'â استدعاء
Celse [is] Celse جلسة
Celse [is] Devre دورة
Cemaatçi [sf] Mütehezzeb متحزب
Cemâat(Topluluk) [is] Mücteme' مجتمع
Cemâat(Topluluk) [is] Cemâe جماعة
Cemâatçilik [is] Esebiyye عصبية
Cemâatleşmek İ'tesebe اعتصب
Cemâatleşmek Teessebe تعصب
Cemiyet(Toplum) [is] Mücteme' مجتمع
Cemiyet(Dernek) [is] Cemâ'e جماعة
Cemiyet(Dernek) [is] Cem'iyye جمعية
Cemiyet(Dernek) [is] Câmia جامعة
Cenah [is] Cenâh جناح
Cenapları Cenâbühüm جنابهم
Cenâbet(Uğursuz) [is] Meşvum مشووم
Cenâbet [is] Cünüb جنب
Cenâze [is] Merâsim defnin مراسيم دفن
Cenâze [is] Cenâze جنازة
Cenûp [is] Cenûb جنوب
Cendere [is] Mikbes مكبس
Cendere [is] Milzeme ملزمة
Cenevre [öz.is.] Cenif جنيف
Cengâver [sf] Müqâtil مقاتل
Cengâver [sf] Mühârib محارب
Cengâver [sf] Müstebsil مستبسل
Cengâver [sf] Bâsil باسل
Cenin [is] Cenin جنين
Cenk [is] Melheme ملحمة
Centilmen [sf] Esil أصيل
Centilmen [sf] İbn zevât إبن ذوات
Centilmen [sf] Ariq عريق
Centilmence [sf] Biehlâk بأخلاق
Centilmence [sf] Sâmiye سامية
Centilmenlik [is] Kerâme كرامة
Cep [is] Ceyb جيب
Cep [sf] Cibi جيبي
Cepçi [is] Neşşâl نشال
Cephâne [is] Zehire ذخيرة
Cephâne [is] Atâd harbi عتاد حربي
Cephânelik [is] Mehzen zehire eskeriyye مخزن ذخيرة عسكرية
Cephânelik [is] Cebahâne جبخانة
Cephe(Ev vb.nin ön taraf) [is] Elmekânü المكان
Cephe(ASK.) [is] Cebhe جبهة
Cephe(Ev vb.nin ön taraf) [is] Sedr صدر
Cepheleşmek Tekettele تكتل
Cerâhat [is] Qeyh قيح
Cerâhat [is] Midde مدة
Cerâhat [is] Sedid صديد
Cerâhatlenmek Teqeyyehe تقيح
Cerâhatli [sf] Sedidi صديدى
Cerbezeli [sf] Lebiq لبق
Cereyân [is] Mecre hevâi مجرى هـوائي
Cereyân [is] Teyyâr hevâiyy تيار هـوائي
Cerrah [is] Cerrâh جراح
Cerrah [is] Tebib cerrâh طبيب جراح
Cerrahlık [is] Cirâhe جراحة
Cerrâhî [sf] Cirâhiyy جراحي
Cesâmetli [sf] Cesim جسيم
Cesâmetli [sf] Zehm ضخم
Cesâret [is] Besâle بسالة
Cesâret [is] Cürâ جرأة
Cesâret [is] Cesâret جسارة
Cesâret [is] Şecâ'a شجاعة
Cesâretlendirici [sf] Müşecce' مشجع
Cesâretlendirme(...e karşı) [is] Teşci' ala تشجيع على
Cesâretlendirmek(...e karşı,birşey yapmaya) [fl] Şeccea شجع ه على
Cesâretlendirmek [fl] Şeccea شجع ه على
Cesâretlenmek Teşecce'e تشجع
Cesâretli [sf] Miqdâm مقدام
Cesâretli [sf] Şücâ' شجاع
Cesâretlilik [is] Şecâ'e شجاعة
Cesâretsiz [sf] Cebân جبان
Cesâretsiz [sf] Ri'did رعديد
Cesûrâne [zf] Bişecâ'e بشجاعة
Ceset [is] Cüsse جثة
Cesur [sf] Miqdâm مقدام
Cesur [sf] Cesûr جسور
Cesur [sf] Şücâ' شجاع
Cesurca [zf] Bişecâ'e بشجاعة
Cesurluk [is] İqdâm اقدام
Cesurluk [is] Şecâ'e شجاعة
Cet [is] Selef سلف
Cetvel(Tablo,liste) [is] Keşf كشف
Cetvel(Tablo,liste) [is] Qâime قائمة
Cetvel [is] Mistere مسطرة
Cetvel(Tablo,liste) [is] Cedvel جدول
Cevap [is] İcâbe إجابة
Cevap [is] Cevâb جواب
Cevap [sf] Cevâbi جوابي
Cevap [is] Redd رد
Cevaplama [is] İcâbe اجابة
Cevaplamak Kaddeme cevâban قدم جوابا
Cevaplamak Ecâbe اجاب
Cevaplamak Redde cevâbân رد جوابا
Cevaplandırmak Ecâbe اجاب هـ
Cevâben [zf] Reddâ ala ردا على
Cevâz [is] Cevâz جواز
Cevher [is] Cevher جوهـر
Ceviz [sf] Cevzi جوزي
Ceviz [is] Cevz جوزة
Ceylan [is][Zoo] Zeb ظبي
Ceylan [is][Zoo] Gezâl غزال
Cezalandırılmak Uqibe عوقب
Cezalandırma [is] Tevqi' توقيع
Cezalandırma [is] Te'dib تأديب
Cezalandırma [is] Te'qib تعقيب
Cezâ [is] Müâqebe معاقبة
Cezâ [sf][Huk] İcrâmiyy اجرامي
Cezâ [sf][Huk] Cinâi جنائي
Cezâ [is] Cezâ جزاء
Cezâ [is] Üqebe عقوبة
Cezâ [is] İqâb عقاب
Cezâ [is] Gerâme غرامة
Cezâî [sf] Cinâi جنائي
Cezâî [sf] Uqubi عقوبي
Cezâî [sf] İqâbi عقابي
Cezâevi [is] Mehbis محبس
Cezâevi [is] Hebs حبس
Cezâevi [is] Sicn سجن
Cezâlandırmak(B-i,...sebebiyle) Âqebe عاقب
Cezâlı [sf] Müâqab معاقب
Cezâsız [sf] Gayr müâqab غير معاقب
Cezâyir [öz.is.] Cezâir الجزائر
Cezâyir [sf] Cezâiri جزائري
Cezâyirli [öz.is.] Cezairi جزائري
Cezbe [is] Neşve نشوة
Cezbe [is] Gaybube غيبوبة
Cezbe [is] Geşye غشية
Cezbetme [is] Fitne فتنة
Cezbetme [is] İstihvâ استهواء
Cezbetme [is] Cezb جذب
Cezbetmek Fetene فتن
Cezbetmek İstehve استهوى ه
Cezbetmek Cezebe جذب
Cezir [is] Cezr جزر
Cezve [is] Rekve ركوة
Ciğer(Karaciğer) [is] Kebid كبد
Ciğer(Akciğer) [is] Rie رئة
Ciğerpâre [is] Qurre aynü قرة عين
Cibilliyet [is][Esk] Cibilleyye جبلية
Cibilliyet [is][Esk] Tine طينة
Cibinlik [is] Kille كلة
Cibinlik [is] Nâmu siyye نامو سية
Cici [sf] Letif لطيف
Cici [sf] Cemil جميل
Cicili bicili Mübehrec مبهرج
Cidâl [is] Mücâdele مجادلة
Cidâl [is] Cidâl جدال
Ciddî(Önemli) Hâmm هام
Ciddî(Önemli) Mühimm مهم
Ciddî [sf] Cadd جاد
Ciddî [sf] Cidde جدي
Ciddî(Önemli) Hetir خطير
Ciddî(Önemli) Zubâlin ذوبال
Cidden [zf] Min cüdde من جد
Cidden [zf] Bicidde بجد
Ciddileşmek(Kişi) [öz.is.] Vechühü وجهه
Ciddileşmek(Kişi) Terezzene ترزن
Ciddileşmek(Kişi) Seheme سهم
Ciddilik [is] Cidd جد
Ciddilik [is] Ciddeyye جدية
Ciddiyet(Tehlikelilik) [is] Huture خطورة
Ciddiyet [is] Rezâne رزانة
Ciddiyetsiz [sf] Gayr mühtemm biemri غير مهتم بأمره
Cifr ilmi [is] Cefr جفر
Cihan [is] Âlem عالم
Cihanşümûl [sf] Âlemi عالمي
Cihât [is] Cihâd جهاد
Cihâz [is] Adat أداة
Cihâz [is] Cihâz جهاز
Cihet [is] İttecâ اتجاه
Cihet [is] Cihet جهة
Cihet [is] Sevb صوب
Cikcik ötmek Zeqzeqe زقزق
Cilâ Lem'a sethiyye لمعة سطحية
Cilâ [is] Mâdde sâqile مادة صاقلة
Cilâ [is] Berniq برنيق
Cilâ Revneq رونق
Cilâlamak(Bşi) Vereneşe ورنش
Cilâlamak(Bşi) Lemme'a لمع
Cilâlamak(Bşi) Seqele صقل
Cilâlanmak Lümme'a لمع
Cilâlanmak Suqile صقل
Cilâlı [sf] Lemma' لماع
Cilâlı [sf] Mesqul مصقول
Cilâsız [sf] Gayr mesqulin غير مصقول
Cilt(Kitap vb.) Mücelled مجلد
Cilt(Deri tabaka) [is] Beşere بشرة
Cilt(Deri tabaka) [is] Cild جلد
Cilt [sf] Cildi جلدي
Cilt(Kitap vb.) Cüz جزء
Cilt(Kitap vb.) Sifr سفر
Ciltleme [is] Teclid تجليد
Ciltlemek(Kitabı) [öz.is.] Cellede kitâbe جلد الكتاب
Ciltletmek(B-e,bşi) [fl] Kellefe biteclidi كلف ه بتجليد هـ
Ciltli [sf] Mücelled مجلد
Ciltsiz [sf] Gayr mücelledin غير مجلد
Cilve [is] Ügnüce أغنوجة
Cilvebâz [sf] Leüb لعوب
Cilvebâz [sf] Mignâc مغناج
Cilvebâz [sf] Ganice غنجة
Cilveleşmek Tenâge تناغى
Cilveleşmek Tegâzele تغازل
Cilvelenmek Tegennece تغنج
Cilveli [sf] Leüb لعوب
Cilveli [sf] Mignâc مغناج
Cilveli [sf] Genice غنجة
Cimâ [is][Esk] Cimâ' جماع
Cimri [sf] Mümsik ممسك
Cimri [sf] Behil بخيل
Cimri [sf] Şehih شحيح
Cimri [sf] Zenin ضنين
Cimrice [zf] Bibühlin ببخل
Cimrileşmek [fl] Cemedet yedühü جمدت يده
Cimrilik [is] Bühl بخل
Cimrilik [is] Hisse خسة
Cimrilik [is] Şihhe شحة
Cin [is] Cinne جني
Cin [sf] Cinne جني
Cin [sf] Şiytâni شيطاني
Cinâs [is] Tevriye تورية
Cinâs [is] Cinâs جناس
Cinâyet [is] İgtiyâl اغتيال
Cinci [is] Muazzem معزم
Cinci [is] Râqq راق
Cinnet [is] Tehlit تخليط
Cinnet [is] Su'r سعر
Cinnet [is] Su'ur سعر
Cins(Kalem mal) [Tic] Qelem قلم
Cins(Tür) [is] Nev' نوع
Cins(Kalem mal) [Tic] Müfrede مفردة
Cins(Tür) [is] Cins جنس
Cins(Grup,sınıf) Cins جنس
Cins(Grup,sınıf) Zerb ضرب
Cins(Grup,sınıf) Sinf صنف
Cinsel [sf] Tenâsüliyy تناسلي
Cinsel [sf] Cinsi جنسي
Cinsiyet [is] Cins جنس
Cinsiyetsiz [sf] Lâ cinsi لا جنسي
Cip [is] Seyyâre cib سيارة جيب
Cirit(Alet) Mizrâq مزراق
Cirit(Alet) Cerid جريد
Ciro(Çek vb.) [Tic] Tevqi ala zehri توقيع على ظهر
Ciro(Çek vb.) [Tic] Tezhir تظهير
Ciro(Çek vb.) [Tic] Cirû جيرو
Cisim [is] Mâdde مادة
Cisim [Mat] Mücessem مجسم
Cisim [is] Cism جسم
Cisimleşmek Tecessede تجسد
Cisimleştirmek(Bşi) Cessede جسد هـ
Cismânî [sf] Bedeni بدني
Cismânî [sf] Cismâni جسماني
Cismânî [sf] Cesedi جسدي
Cismâni(Rûhi karşıtı) Mâdde مادي
Cismen [zf] Bibedenihi ببدنه
Cismen [zf] Bicismihi بجسمه
Cismen [zf] Cismân جسما
Civata [is] Mismâr mülevleb مسمار ملولب
Civata [is] Bürgi برغي
Civân [is] Feteyen فتى
Civân [is] Şâbb شاب
Civâr [is] Qurb قرب
Civâr [is] Meqrebe مقربة
Civâr [is] Civâr جوار
Civciv [is] Ferh فرخ
Civciv [is] Ketküt كتكوت
Cizye [is] Cizye جزية
Coşku [is] Fevre ferehin فورة فرح
Coşku [is] Neşve نشوة
Coşku [is] Behce بهجة
Coşku [is] Tereb طرب
Coşkulu [sf] Münteşin منتش
Coşkulu [sf] Mütehemmes متحمس
Coşkulu [sf] Ceyyâş جياش
Coşkulu [sf] Cezil جذل
Coşkun [sf] Feyyâz فياض
Coşkun [sf] Müfrit مفرط
Coşkun [sf] Münteşin منتش
Coşkun [sf] Ceyyâş جياش
Coşkunluk [is] Vicdân وجدان
Coşkunluk [is] Neşve نشوة
Coşmak(Nehir vb.) Fâre فار
Coşmak(Canlanmak) [Mec] Neşite نشط
Coşmak(Nehir vb.) Hâce هاج
Coşmak(Nehir vb.) Mâc ماج
Coşmak(Sevinçle) İnteşe انتشى
Coşmak(Sevinçle) İbtehece ابتهج
Coşmak(Zaferden dolayı) İbtehece binesrihi ابتهج بنصره
Coşmak(Canlanmak) [Mec] İzdâde heyeviyyeten ازداد حيوية
Coşmak(Sevinçle) Târe ferehân طار فرحا
Coğrafî [sf] Cügrâfiyy جغرافي
Coğrafya(Yeryüzü özellikleri) [is] Cügrâfiyâ جغرافيا
Coğrafya(Yeryüzü özellikleri) [is] Cügrâfiye جغرافية
Coğrafyacı [is] Cügrâfi جغرافي
Coşturmak(Sevindirmek) Etrebe اطرب ه
Coşturmak(Taraftarları,kalabalığı) Ceyyeşe جيش هـ
Coşturmak(Harekete sevketmek) Hemmese حمس ه
Coşturmak(Sevindirmek) Terrebe طرب ه
Conta [is] Felke فلكة
Conta [is] Haşiyye حشية
Cop [is] Asâşşürtiyy عصا الشرطي
Coplamak Zerebe biasâ ضرب ه بعصاه
Coplanmak [fl] Esabe asaş şurti أصاب ه عصا الشرطي
Cudağı [is] Hârik حارك
Cuma(Gün) [is] Cüm'a جمعة
Cumba [is] Nâfize bârize نافذة بارزة
Cumbalı [sf] Le nâfize bârize له نافذة بارزة
Cumbuldamak Ehdese sevtân أحدث صوتا
Cumhûriyet [sf] Cumhuriyy جمهوري
Cumhûriyet [is] Cumhuriyye جمهورية
Cumhûriyetçi [sf] Cumhuriyy جمهوري
Cumhurbaşkanı [is] Reis cumhuriyye رئس جمهورية
Curcuna [is] Celebe جلبة
Curcuna [is] Zecic ضجيج
Curcuna [is] Seheb صخب