Dağ-

Türkçe   Okunuş Arapça
Dağ(Dağlama aleti) [is][Coğr] Misem ميسم
Dağ(Dağlama aleti) [is][Coğr] Mikvâ مكواة
Dağ [is][Coğr] Cebel جبل
Dağ [sf] Cebeli جبلي
Dağ(Dağlama aleti) [is][Coğr] Dag داغ
Dağarcık [is] Zâkireh ذاكرة
Dağılım [is] Keyfiyye lintişar كيفية الانتشار
Dağılım [is] İntişâr انتشار
Dağılma(Yayılma) [is] İntişâr انتشار
Dağılma(Saçılma) [is] Teferrüq تفرق
Dağılma(Saçılma) [is] Teşettüt تشتت
Dağılmak(Duygu öfke) [fl] Telâşe تلاش
Dağılmak [fl] İftereqe افترق
Dağılmak(Duygu öfke) [fl] İnferec انفرج
Dağılmak(Toplantı) [fl] İnfedde ictimâu انفض الاجتماع
Dağılmak(Saçılmak) [fl] İntesere انتثر
Dağılmak(Yayılmak) [fl] İnteşere انتشر
Dağılmak(Parçalanmak) [fl] İnheteme انحطم
Dağılmak [fl] Teferreqe تفرق
Dağılmak(Saçılmak) [fl] Tenâsere تناثر
Dağılmak(Duygu öfke) [fl] Tebeddede تبدد
Dağılmak(Parçalanmak) [fl] Tehetteme تحطم
Dağılmak(Yayılmak) [fl] Zâa ذاع
Dağılmış(Yaygın) [is] Münteşir منتشر
Dağılmış(Saçılmış) [is] Mensur منثور
Dağılmış(Parçalarına ayrılmış) [is] Münhelle منحل
Dağılmış [is] Müteferreq متفرق
Dağılmış(Parçalarına ayrılmış) [is] Mehlül محلول
Dağınık(Yayılmış) [sf] Müvezze' موزع
Dağınık(Bağlantısız ,saçılmış) [sf] Mütenâsir متناثر
Dağınık(Düzensiz) [sf] Müşevveş مشوش
Dağınık(Düzensiz) [sf] Gayr münezzem غير منظم
Dağınık(Düzensiz) [sf] Gayr müretteb غير مرتب
Dağınık(Kişilik) [sf] Gayr mü'tenin biemrihi غير معتن بأمره
Dağınıklık [is] Ademettertib عدم الترتيب
Dağıtıcı [is] Müvezze' موزع
Dağıtılmak [fl] Vuzzea bin وزع بين
Dağıtım [is] Tevcih توجيه
Dağıtım [is] Tevzi' توزيع
Dağıtım [is] Tervic ترويج
Dağıtma(Saçma) [is] Nesr نثر
Dağıtma(Bölüştürme) [is] qismeh قسمة
Dağıtma [is] Tefriq تفريق
Dağıtma(Bölüştürme) [is] Teqsim تقسيم
Dağıtmak(Bölüştürmek) [fl] qesseme قسم هـ على
Dağıtmak [fl] Ferreqe فرق هـ
Dağıtmak(Kalabalığı) [fl] Keşere كشر
Dağıtmak(Bölüştürmek) [fl] Vezzea وزع
Dağıtmak(Dağıtımını yapmak) [fl] Vez'a وزع هـ على
Dağıtmak(Saçmak) [fl] Nessere نثر هـ
Dağıtmak(Yaymak) [fl] Neşere نشر
Dağıtmak(Bozmak) [fl] İftekke افتك هـ
Dağıtmak(Yaymak) [fl] Ezâe اذاع هـ
Dağıtmak [fl] Beddede بدد
Dağıtmak(Saçmak) [fl] Be'sere بعثر هـ
Dağıtmak [fl] Şettete شتت
Dağcı [is] Mütesellig cibâl متسلق الجبال
Dağcı [is] Cebeli جبلي
Dağcılık [is] Riyâda tesellüq cibali رياضة تسلق الجبال
Dağdağan [is] Benc بنج
Dağlama [is] Keyye كي
Dağlama [is] Keyye كية
Dağlama [is] Dâg داغ
Dağlanmak(Yara vb.) [fl] İkteve اكتوى
Dağlanmak(Hayvan) [fl] İtteseme اتسم
Dağlı(Kaba) [sf] Fezze فظ
Dağlı [sf] Cebeliyye جبلي
Dağlı(Kaba) [sf] Galiz غليظ
Dağlık [sf] Kesir cibâli كثير الجبال
Dağlık [sf] Cebeliyye جبلي