F-

Türkçe   Okunuş Arapça
Faşist [sf] Fâşi فاشي
Faşist [sf] Fâşisti فاشيستي
Faşist [sf] Fâşisti فاشستي
Faşizm [is] Fâşistiyye فاشستية
Faşizm [is] Fâşiyye الفاشية
Faãl [sf] Feal فعال
Faãl [sf] Nâşit ناشط
Faãl [sf] Neşit نشيط
Faãl [sf] Mütehemmes متحمس
Faãl [sf] Amil عامل
Faãliyet [is] Faâliyye فعالية
Faãliyet [is] Neşât نشاط
Faãliyet [is] Ameliyye عملية
Faãliyetsiz [sf] Müattel معطل
Faãliyetsizlik [is] Teattül تعطل
Fabrika [is] Me'mel معمل
Fabrika [is] Mesne' مصنع
Fabrikasyon [sf] Mesnu مصنوع
Fabrikasyon [is] Sinâa صناعة
Fabrikasyon [sf] Sun'i صنعي
Fabrikatör [is] San' صانع
Fahrî [sf] Fehri فخري
Fahrenhayt [is] Fehrinhâyt فهرنهايت
Faka İnhedee انخدع
Fakat [bağ] kine لكن
Fakülte [is] Külleyye كلية
Fakih [is] Feqi فقيه
Fakir [is] Feqir فقير
Fakir [is] Mü'viz معوز
Fakir [is] Mü'dim معدم
Fakirleşmek [is] İfqâr إفقار
Fakirleşmek [is] İftiqâr افتقار
Fakirleşmek [fl] İftiqâr افتقار
Fakirleşmek [fl] Eqtere اقتر
Fakirleşmek [fl] E'veze اعوز
Fakirlik [is] Feqr فقر
Fakirlik [is] Evez عوز
Faks [is] Fâks فاكس
Faktör [is] Mib'es مبعث
Faktör [is] Unsur عنصر
Faktör [is] Âmile عامل
Fal [is] Beht بخت
Falaka [is] Feleqe فلقة
Falan( ca) [is] Fülan فلان
Falcı [is] Arrâf عراف
Falcılık [is] Kihâne كهانة
Falcılık [is] Tencim تنجيم
Falcılık [is] İrafe عرافة
Falso [is] Teserrüf mühti تصرف مخطئ
Familya [is] Fesile فصيلة
Fan [is] Mirvehe lâle مروحةللالة
Fanatik [is] Mütehemmes متحمس
Fanatik [is] Müteterref متطرف
Fanatik [is] Müteasseb متعصب
Fanatiklik [is] Tehemmüs تحمس
Fanatiklik [is] Teassüb تعصب
Fanatiklik [is] Hemâse حماسة
Fanatiklik [is] Esebiyye عصبية
Fanatizm [is] Teassub تعصب
Fanila [is] Fanilan فانلا
Fanila [is] Fânille فانلة
Fanila [is] qemis tehtâniyy قميص تحتابي
Fantastik [sf] Heyâli خيالي
Fantezi [sf] Tesevvur t تصورات
Far(Araç ışığı) [is] Misbâh emâmi مصباح أمامي
Faraş [is] Hâruf حاروف
Farazî [is] Ferediyy فرضي
Farazî [is] İftirâdiyy افتراضي
Faraziye [is] Fersiyye فرصية
Faraziye [is] İftirâd افتراض
Farîza [is] Feride فريضة
Farîza [is] Vâcib واجب
Farbala [is] Keşkeşe كشكسة
Farbalalı [sf] Mükeşkeş مكشكش
Fare [is] Fa'r فأرة
Fare [is] Fâr فارة
Farinks [is] Bul'um بلعوم
Farinks [is] Bul'um بلعم
Fark [is] Fâriq فارق
Fark [is] Ferq فرق
Fark [is] İhtilâf اختلاف
Farklı [sf] Mühtelif an مختلف عن
Farklı [sf] Gayr müteşâ bi غير متشابه
Farklılaşmak [fl] İhtelefe an اختلف عن
Farklılaşmak [fl] Sâre mühtelifen an صارمختلفا عن
Farklılık [is] Ferq فرق
Farklılık [is] İhtilaf اختلاف
Farksız [sf] Lâ ferqe لافرق
Farksız [sf] Siyyân سيان
Farmason [is] Mâsuniyy ماسوني
Farmason [is] Bennâ hürr بناءحر
Fars [sf] Acemi عجمي
Farz [is] Feride فريضة
Farz [is] Ferd فرض
Farzça [is] Fârisi فارسي
Farzetmek [fl] Fered فرض
Fas [öz.is.] Mürkiş مراكش
Fas [sf] Merânkiş مراكشي
Fas [sf] Megribi مغربي
Fasa fiso [sf] Kelâm fârig كلام فارغ
Fasa fiso [sf] Hürâ هراء
Fasarya(Boş söz) [is] Kelâmi fârig كلام فارغ
Fasarya(Önemsiz) [sf] Tâfi تافه
Fasarya(Önemsiz) [sf] Gayr mühimm غير مهم
Fasıl [is] Fesl فصل
Fasıl(Tiyatro vb.) [is] Meşhed مشهد
Fasıl [is] Bâb باب
Fasih [sf] Fesih فصيح
Fasikül [is] Kürrâse كراسة
Faslı [öz.is.] Merrakiş مراكشي
Faslı [öz.is.] Megribi مغربي
Fason [is] Binâen ala بناء على
Fason [is] Biqit'a بالقطعة
Fason(Kesim) [is] Tefsil تفصيل
Fason [is] Tevsiye توصية
Fasulye [is] Fâsulyâ فاصوليا
Fasulye [is] Fasuliye فصولية
Fasulye [is] Lubiyâ لوبيا
Fatalizm [is] Mezheb qederi مذهب القدر
Fatiha [öz.is.] Süre fâtihe سورةالفاتحة
Fatura [is] Fâture فاتورة
Fatura [is] qaime hisâbin قائمةحساب
Faturalamak [fl] Eaden fâtureten أعدفاتورة
Faul [is] Mühâlefe مخالفة
Favori [sf] Mehbub محبوب
Favori [sf] Mürecceh مرجح
Fay(Yer kırığı) [is] Teseddü' تصدع
Fayans [is] Gâşâni قاشاني
Fayans [is] Belât بلاط
Fayans [is] Zuleyc زليج
Fayda [is] Fâide فائدة
Fayda [is] Nef' نفع
Fayda [is] Menfea منفعة
Fayda [is] Meslehe مصلحة
Faydacı(Ekol) [sf] Nefi'i نفعي
Faydacı(Ekol) [sf] Zürâi'i ذرائعي
Faydalanma [is] İstifâde استفادة
Faydalanma [is] İstiglal استغلال
Faydalanmak [fl] İntefe' انتفع ب
Faydalı [sf] Müfid مفيد
Faydalı [sf] Müin معين
Faydalı [sf] Züfâide ذوفائدة
Faydasız [sf] Bilâ بلا
Faydasız [sf] Cedve جدوى
Faydasız [sf] Abes عبث
Fşrûze [is] Fâruz فاروز
Fşrûze [is] Feyruz الفيروز
Fayton [is] Arebe rrüküb عربة الركوب
Faytoncu [is] Huzi حوذي
Faz(Evre) [is] Mer hele مرحلة
Faz [is] Tevr طور
Fazîlet [is] Fedile فضيلة
Fazîlet [is] Fedl فضل
Fazîlet [is] Meziyye مزية
Fazîletli [sf] Kesir fedli كثير الفضل
Fazîletli [sf] Mifdâl مفضال
Fazla [zf] Ekser mimmâ yenbegi أكثرمماينبغىي
Fazla [zf] Biifrâtin بإفراط
Fazla [is] Ziyade زيادة
Fazla [is] Zâid زائد
Fazlaca [zf] Lilgâyeti للغاية
Fazlaca [zf] Ciddâ جدا
Fazladan [sf] İdâfi اضافي
Fazladan [sf] Ziyâdeten زيادة
Fazlalaşma [is] İzdiyâd ازدياد
Fazlalaşmak [fl] İzdâde اذداد
Fazlalaşmak [fl] Zade زاد
Fazlalık(Fazla kısım) [is] Zâide زائدة
Fāş Bisserre بالسر
Fāş Bâhe باح
Fātih [is] Fâtih فاتح
Fātih [is] Müntesir منتصر
Fātih [is] Zâfir ظلفر
Fâil [is] Fâil فاعل
Fâil(Suç için) [is] Müqterif مقترف
Fâil(Suç için) [is] Mürtekib مرتكب
Fãcia [is] Fâcia فاجعة
Fãcia [is] Kârise كارثة
Fãcia [is] Musibe مصيبة
Fãcia [is] Tâmme طامة
Fãhiş(Fiyat) [sf] Fâhiş فاحش
Fãhiş(Hata) [sf] Fâhiş فاحش
Fãhiş(Fiyat) [sf] Muchif مجحف
Fãhiş(Fiyat) [sf] Bâhiz باهظ
Fãhişe [is] Dâire داعرة
Fãhişe [is] Selite سليطة
Fãhişe [is] Âhire عاهرة
Fãhişelik [is] İttecâr اتجار
Fãhişelik [is] Biir'di بالعرض
Fãhişelik [is] Deâre دعارة
Fãhişelik [is] İhr عهر
Fãilimeçhul Mechul fâ al مجهول الفاعل
Fãiz [is] Fâide فائدة
Fãiz [is] Ribh ربح
Fãizci [is] Mürâbin مراب
Fãizci [is] Akil errebâ آكل ارباء
Fãizcilik [is] Mürâbâ مراباة
Fãizcilik [is] Müâmele birrebâ معاملةبالربا
Fãizcilik [is] İqrâd birrebâ إقراض با لربا
Fãizli [sf] Bifâide بافائدة
Fãizli [sf] Ribevi ربوي
Fãizsiz [sf] Bilâide بلائدة
Fãni [is] İnsân انسان
Fãni [sf] Fânin فان
Fãni [is] Kâin beşeriyy كائن بشري
Fãni [sf] Afil آفل
Fãnus [is] Fânus فانوس
Fãnus(Camekan) [is] Mihfeze zucâciyye محفظةزجاجية
Fãsık [sf] Fâsiq فاسق
Fãsıla [is] Fâsile فاصلة
Fãsıla [is] Veqfe وقفة
Fãsıla [sf] Mütefettir متفتر
Fãsıla [sf] Müteqette' متقطع
Fãsıla [is] Teveqquf توقف
Fãsit [is] Nemmam نمام
Fîsebilillah [zf] Fi sebilillahi في سبيل الله
Fışırdamak [fl] Herre خر
Fışırdamak [fl] Şerşere شرشر
Fışkıran [sf] Deffâq دفاق
Fışkıran [sf] Dâfiq دافق
Fışkırış(.) [is] İnbisâq انبثاق
Fışkırış(.) [is] Tedeffüq تدفق
Fışkırma [is] İnficâr انفجار
Fışkırma [is] İnbisaq انبثق
Fışkırma [is] Tedeffuq تدفق
Fışkırmak [fl] İnbeseqe انبثق
Fışkırmak [fl] Tefeccere تفجر
Fışkırmak [fl] Tedeffeqe تدفق
Fışkırtılmak [fl] Dühhe ضخ
Fıçı [is] Bermil برميل
Fıçı [is] Hâbiye خابية
Fıçı [is] Dene دن
Fıhkî [sf] Fiqhi فقهي
Fıkıh [is] Furu' الفروع
Fıkıh [is] İlm furui علم الفروع
Fıkır fıkır [sf] Neşit نشط
Fıkır fıkır [sf] Zu heyeviyye ذوحيوية
Fıkırdak [sf] Leub لعوب
Fıkırdamak [fl] qerqere قرقر
Fıkra(Yasa vb. nin) [is] Fiqre فقرة
Fıkra [is] Nâdire نادرة
Fıkra [is] Mulhe ملحة
Fıkra(Yasa vb. nin) [is] Mâdd مادة
Fıkra [is] Emluhe أملوحة
Fıkra(Yasa vb. nin) [is] Bend بند
Fıldır fıldır [zf] Bisüra بسرعة
Fındık [is] Bunduq بندق
Fındık [is] Cillevz جلوز
Fındıkkıran(Alet) [is] Kessâre bunduqin كسارةبندق
Fındıkkıran(Alet) [is] Mirdâh مرضاخ
Fırça [is] Furşâ فرشاة
Fırça [is] Furşe فرشة
Fırçalamak [fl] Ferreşe فرش
Fırıldak(Özl. Kumarda kullanılan) [is] Füreyre فريرة
Fırıldak(Hile) [is] Hile حيلة
Fırıldak(Hile) [is] Hüd'a خدعة
Fırıldak(Rüzgargülü) [is] Devvâre hevâi دوارة الهواء
Fırıldak(Rüzgargülü) [is] Devvârerrahi دوارة الريح
Fırın [is] Fürn فرن
Fırın [is] qemin قمين
Fırın [is] Mehbez مخبز
Fırıncı [is] Ferrân فران
Fırıncı [is] Hebbâz خباز
Fırıncılık [is] Hibâze خبازة
Fırınlanmamış [sf] Hâm خام
Fırfır [is] Hüdb هدب
Fırfırlı [sf] Mükeşkeş مكشكش
Fırka [is] Firqe فرقة
Fırka [is] Şia شيعة
Fırka [is] Tâife طائفة
Fırlak [sf] Nâti ناتئ
Fırlak [sf] Bâriz بارز
Fırlamak [fl] Mereqe مرق
Fırlamak [fl] İndefea اندفع
Fırlanma [is] Vesbe وثبة
Fırlanma [is] İndifâ اندفاع
Fırlanma [is] İntilaq انطلاق
Fırlatma [is] qedf قدف
Fırlatma [is] qezf قذف
Fırlatma [is] İtlaq إطلاق
Fırlatma [is] Rem رمي
Fırlatma [is] Remye رمية
Fırlatmak [fl] quzife قذف
Fırlatmak [fl] İnteleqe انطلق
Fırsat [is] Furse فرصة
Fırsat [is] Nuhze نهزة
Fırsat [is] Sânihe سانحة
Fırsatçı [sf] Vusliyy وصولي
Fırsatçı [sf] İntihâziyy انتهازي
Fırsatçılık [is] İntihâziyye انتهازية
Fırtına [is] Zevbea زوبعة
Fırtına [is] Asife عاصفة
Fırtınalı(Hava) [sf] Âsif عاصف
Fırttırak [fl] Cunne جن
Fısıldaşma [is] Tehâmüs تهامس
Fısıldaşmak [fl] Tehamüs تهامس
Fısıldama [is] Hems همس
Fısıldamak [fl] Nâga uzunehu ناغى أذنه
Fısıldamak [fl] Hemese fi همس في
Fısıldamak [fl] Eserre ileyhi أسر اليه
Fısıldamak [fl] Uzunihi اذنه
Fısıldanmak [fl] Hümise همس
Fısıltı [is] Hems همس
Fısıltı [is] Hemse همسة
Fısıltı [is] Mehmus مهموس
Fısıltı [is] Sevt صوت
Fıskiye [is] Nâfur نافورة
Fıskiye [is] Midehhe مضخة
Fıstık [is] Fustuq فستق
Fıtık [is] Fetq فتق
Fıtık [is] Fitaq فتاق
Fıtık sadakası [is] Zekâ fitri زكاة الفطر
Fıtrat [is] Fitre فطرة
Fıtraten [zf] Fitreten فطرة
Fıtrî [sf] Fitri فطري
Fıtrî [sf] Hilqi خلقي
Fıttırmak(Çok kızmak) [fl] qa met qiyâmetühü قامت قيامته
Fıttırmak(Delirmek) [fl] Cunne جن
Fötr qubbea min libdin قبعة من لبد
Fügüran [is][Ant] Müstehdem idâfi مستخدم إضافي
Füme(Yiyecek) [sf] Müdehhen مدخن
Füme(Renk) [is] Dühne دخنة
Fünye [is] Fetile فتلة
Fünye [is] Kebsul كبسول
Fünye [is] Kebsule كبسولة
Fütursuz [sf] Biduni بدون
Fütursuz [sf] Teherrücin تحرج
Füze [is] qezife قذيفة
Füze [is] Sâruh صاروخ
Feci [sf] Fâdih فادح
Feci [sf] Me'sâviyy مأساوي
Fedaral [sf] Fidi râliyy فيدرابي
Fedaral [sf] İttehâdi اتحادي
Fedã [is] Fidâ'l فداءل
Fedãî [is] Heres حرس
Fedãkãr [sf] Gayri غيري
Fedãkãrca [sf] Bitedhiye nnefs بتضحية النفس
Fedãkãrlık [is] Bezl ezzet بدل الذات
Federatif [sf] Fidirâliyy فيدرالي
Federatif [sf] İttehâdi اتحادي
Federe [sf] Fidi râliyy فيدرالي
Federe [sf] İttehâdi اتحادي
Fedhetme(Meclisi) [is] Fesh hell فسخ حل
Fedhetme [is] Neqde نقض
Fedhetme [is] Nesh نسخ
Felãket [is] Fâcia فاجعة
Felãket [is] Kârise كارثة
Felãket [is] Müsibe مصيبة
Felãket [is] Müsâb elim مصاب أليم
Felãketzede [is] Menküb منكوب
Felãketzede [is] Müsâb bikârise مصاب بكارثة
Felç [is] Sekte dimâgiyye سكتةدماغية
Felç [is] Şelel شلل
Felçli(Organ,kişi) [sf] Meşlül مشلول
Felçli(Organ,kişi) [sf] Eşele اشل
Felek(Baht) [is] qeder قدر
Felek(Baht) [is] Beht بخت
Felek(Baht) [is] Hezz حظ
Felek(Baht) [is] Tal' طالع
Felemenk [öz.is.] Hülendi هولندي
Felemenkçe [öz.is.] Lüga lehu lendiyye الغة الهولندية
Fellik fellik(Aramak) [zf] Biisâre بإثارة
Felsefî [sf] Felsefi فاسفي
Felsefe [sf] Felsefi فلسفي
Felsefe [is] Felsefe فلسفة
Felsefeci Feylesuf فيلسوف
Femine [sf] Mühennes مخنث
Femine [sf] Henis خنث
Feminist [is] Nisâiyy نسائي
Fenalaşmak(Bayılmak) [fl] Ugmiye aleyhi أغمي عليه
Fenalaşmak(Kötüleşmek) [fl] Esbere eksere suen أصبح أكثر سوء
Fenalaşmak(Kötüleşmek) [fl] Tedehvere تدهور
Fenalaşmak(Kötüleşmek) [fl] Teredde تردى
Fenalaşmak(Kötüleşmek) [fl] Sâe ساء
Fenalaşmak(Bayılmak) [fl] Sâhet ruhuhu ساخت روحه
Fenã [Arg] Fenâ فناء
Fenã(Kişi) [sf] Muu'zin مئذ
Fenã(Kişi) [sf] Hebis خبيث
Fenã(Kötü) [sf] Redi رديء
Fenã(Kişi) [sf] Şirrer شرير
Fenã(Kötü) [sf] Gayr mürdi غير مرض
Fenãlaştırmak [fl] Ceale emre ekser suen جعل الأمرأكثر سوء
Fenãlık(Kötülük) [is] Ezan أذى
Fenãlık(Bayılma) [is] İgmâ إغماء
Fenãlık(Kötülük) [is] Şerr شر
Fenãlık(Kötülük) [is] Derer ضرر
Fener(Deniz için) [is] Fenâr فنار
Fener [is] Fânus فانوس
Fener [is] Nibras نبراس
Fener [is] Mişkâ مشكاة
Fenike [öz.is.] Finiqi فنيقيا
Fenike [öz.is.] Finiqiye فنيقية
Fenni [is] İlmiyy علمي
Fenomen [is] Zâhire ظاهرة
Feodal [sf] İgtâi اقطاعي
Feodalizm [is] İqtâiyye اقطاعية
Fer(Göz) [is] Nur ayni نور العين
Fer'i [sf] Fer'i فرعي
Feragat [is] Tenâzül an تنازل عن
Feragat [is] Tehelli تخل
Ferah [sf] Fesih فسيح
Ferah [sf] Rehb رحب
Ferahlama(Sıkıntı vb.den sonra) [is] İnfirâc انفراج
Ferahlamak [fl] İnferece انفرج
Ferahlamak [fl] İnşereh انشرح
Ferahlamak [fl] İbtehece ابتهج
Ferahlamış [sf] Münferic منفرج
Ferahlatıcı(Serinletici) [sf] Mün'iş منعش
Ferahlatıcı(Sevindirici) [sf] Sârr سار
Ferahlatmak [fl] Ferrece an فرج عن
Ferahlık(Açıklama,rahatlama) [is] İnfirâc انفراج
Ferahlık(Genişlik) [is] İnfisâh انفساح
Ferahlık(Açıklama,rahatlama) [is] İnşirâh انشراح
Ferahlık(Genişlik) [is] Rehâbe رحابة
Ferahlık(Genişlik) [is] Sea سعة
Ferãset [is] Nefâz besire نفاذ البصيرة
Ferãsetsiz [sf] Adimul besirati عديم البيرة
Ferç [is] Ferc فرج
Ferdî [sf] Ferdi فردي
Ferdî [sf] Vehdâni وحداني
Ferdî [sf] İnfirâdi انفرادي
Ferdiyetçi [is] Ferdi فردي
Ferdiyetçi [is] İnfirâdi انفرادي
Ferdiyetçilik [is] Ferdiyye فردية
Feribot [is] Abâre عبارة
Ferman [is] Feremân فرمان
Ferman [is] Emr meleki أمرملكيّ
Ferman [is] İrade şâhâniye ارادةشاهانية
Fermantasyon [is] İhtimâr اختمار
Ferment [is] Hemire خميرة
Fermuar [is] Zencil زنجيل
Fersah [is] Ferseh فرسخ
Fert [is] Ferd فرد
Fert [is] Şehs شخص
Feryãt(Ağlama sesi) [is] Nehib نحيب
Feryãt(Ağlama sesi) [is] Nedb ندب
Feryãt(Ağlama sesi) [is] Avil عويل
Feryãt(Çığlık) [is] Seyhe صيحة
Feryãt(Çığlık) [is] Sürâh صراخ
Feryãt(Çığlık) [is] Serhe صرخة
Fes [is] Terbuş طربوش
Fesat [is] Şere شر
Fesat [is] Derer ضرر
Fesatçı [is] Nemmâm نمام
Fesatçı [is] Müfsid beynen nâsi مفسدبين الناس
Fesãhat [is] Beyân بيان
Feshedilmek [fl] İnfesehe انفسخ
Feshedilmek [fl] İnhelle انحل
Feshetmek [fl] Fesehe فسخ
Feshetmek [fl] Ebtele أبطل
Fesholmak(Parti,kurum) [fl] İnfesehe انفسخ
Fesholmak(Parti,kurum) [fl] İnhelle انحل
Fesih [is] Fesh فسخ
Fesih [is] İlgâ إلغاء
Fesih [is] İbtâl إبطال
Fesleğen [is] Hebeq حبق
Fesleğen [is] Reyhan ريحان
Fesli [sf] Müteterbiş متطربش
Fesli [sf] Müterbeş مطربش
Festival [is] Mehricân مهرجان
Festival [is] Efrâh افراح
Fetha [is] Fethe فتحة
Fethetmek [fl] İftetehe belade افتتح البلاد
Fethetmek [fl] İntesere ala انتصر على
Fethetmek [fl] İstevle ala استولى على
Fetih [is] İntisâr انتصار
Fetih [is] Zefer ظفر
Fettãn [sf] Fâtine فاتنة
Fettãn [sf] Hellâbe خلابة
Fetvã [is] Fetve فتوى
Feverãn(Öfkelenme) [is] Feverân gedeb فوران الغضب
Fevkalãde(Çok fazla) [zf] Fi müntehâ في منتهاه
Fevkalãde(Çok fazla) [zf] Fi derece qusve في درجةقصوى
Fevkalãde(Olağanüstü) [sf] Lâ mesile lehu لامثيل له
Fevkalãde(Çok fazla) [ünl] Râi' رائع
Fevrî [sf] Fucâi فجائي
Feyiz [is] İstifâde min استفادةمن
Feyiz [is] İstirşâd استرشاد
Feyizlenmek [fl] İstefâde min استفاد من
Fezã [is] Fedâ فضاء
Fezleke [is] Mücez موجز
Fezleke [is] Hülâse خلاصة
Fiş [is] qâbis قابس
Fiş(Makbuz) [is] qesime قسيمة
Fiş(Makbuz) [is] Cuzaze جزازة
Fişek(Tüfek vb. İçin) [is] Hertüşe هرطوشة
Fişek(Şenlik patlayıcıları) [is] El'ab nâriyye ألعاب نارية
Fişlenmek [fl] quyyede fi sicillati قبد في سجلات
Fişlenmek [fl] Duvune دون
Fişlenmek(Güvenlik kuruluşunda) [fl] Succele سجل
Fidan [is] Şetle شتلة
Fidan [is] Gerise غريسة
Fidanlık [is] Müstenbet مستنبت
Fidanlık [is] Meştel zirâi مشتلزراعيّ
Fide [is] Şetle شتلة
Fide [is] Gerise غريسة
Fide [is] Girs غرس
Fidecilik [is] Girâse غراسة
Fidye [is] Fikâk فكاك
Fidye [is] Fidye فدية
Fidye [is] Diye دية
Fidyeci [is] Mühtetif مختطف
Figãn [is] Sürâh bielem صراخ بألم
Figür [is] Timsâl تمثال
Figür [is] Sure صورة
Figüran [is] Mümessel sâmit نمثل صامت
Fihrist [is] Fihris فهرس
Fihrist [is] Fihrist فهرست
Fihrist [is] Mesred مسرد
Fiil(Eylem) [is] Fi'l فعل
Fiil [is] Fi'l فعل
Fiil(Eylem) [is] Seni' صنيع
Fiilî [sf] Fi'li فعلي
Fiilen(Fiili olarak) [zf] Fi'liyyâ فعليا
Fiilen [zf] Bilgüvveti بالقوة
Fiiliyãt [is] İcrâ إجراء
Fiiliyãt [is] Amel عمل
Fiilsi [sf] Fi'li فعلي
Fikir(Genel) [is] Teemmül تأمل
Fikir(Düşünce) [is] Fikre فكرة
Fikir(Genel) [is] Fikr فمر
Fikir(Düşünce) [is] Re' رأي
Fikrî [sf] Fikri فكري
Fikren [zf] Min nâhiyye ttefkir من ناحية التفكير
Fikstür [is] Gâime قائمة
Fil [is] Fil فيل
Fil(Satrançla) [is] Fil الفيل
Filan(ca) Fülân فلان
File(Ağ torba) [is] Kis şebeki كيسشبكي
File() [is] Şebeke شبكة
Fileto [is] Şerihe lehmin شريحةلحم
Filigran [is] Alâme mâiyye علامةمائية
Filika [is] Zevreq زورق
Fililog [is] Lugavi لغوي
Fililog [is] Nehvi نحوي
Filiman [is] Silk سلك
Filipin adaları [öz.is.] Filibin الفيلبين
Filipinli [öz.is.] Filibini فليبيني
Filistin [öz.is.] Filistin فلسطين
Filistin [sf] Filistini فلسطيني
Filistinli [öz.is.] Filistini فلسطيني
Filiz(Maden) [is] Filizz فلز
Filiz(Bitki) [is] Nebte نبتة
Filiz(Maden) [is] Me'din hamm معدن خام
Filiz(Bitki) [is] Şetle شتلة
Filizlenmek [fl] Ferrecet فرخت
Filizlenmek [fl] Nebettet نبتت
Film [is] Culeyde جليدة
Film [sf] Sinemâi سينمائي
Film(Sinema) [is] Şerit شريط
Filmcilik [is] Fenn sinimâ فن السنيما
Filo [is] Ustul أسطول
Filo(Deniz) [is] Amâre عمارة
Filoloji [is] Filukuci فيلولوجي
Filolojik [sf] Lügavi لغوي
Filozof [is] Feylesuf فيلسوف
Filozof [is] Hekim حكيم
Filozofça [sf] Feylesu fi فيلسوفي
Filozofik [sf] Feylesufi فيلسوفي
Filtre [is] Mürşşeh مرشح
Filtre [is] Misfâ مصفاة
Filtreleme [is] Tesfiye تصفية
Filtreli Zu misfâ ذومصفاة
Fin [öz.is.] Finlendi فنلندي
Final [sf] Nihâi نهائي
Final [is] Devr nihâi دورنهائي
Finansör(Proje vb nin) [is] Memevvel ممول
Finansman [is] Temvil تمويل
Finansman [is] De'm mâli دعم مالي
Fincan [is] Fincân فنجان
Fincan [is] qedeh قدح
Fingirdek(Kız) [is] Leub لعوب
Fingirdek(Kız) [is] Dellua دلوعن
Finiş [is] Nihâye نهاية
Finlandiya [sf] Finlendiyy فنلندي
Finlandiya [öz.is.] Finlendâ فنلندا
Finlandiyalı [öz.is.] Finlendiyy فنلندي
Firavun [is] Firevn فرعون
Firavunlaşmak [fl] Tefer ene تفرعن
Firãr [is] Firar فرار
Firãr [is] Hürüb هروب
Firãrî [is] Herbân هربان
Firãrî [is] Ferrâr فرار
Firãrî [is] Hârib هارب
Firdevs [is] Firdevs mis الفردوس مث
Fire [is] Hesâre خسارة
Fire [is] Diyâ' ضياع
Firkete [is] Mişbek مشبك
Firma [is] Müessese مؤسسة
Firma [is] Şerike شركة
Fiskos [is] Tehâmüs تهامس
Fistan [is] Füstan فستان
Fistül [is] Nâsur ناسور
Fisto [is] Şerit zehrefetin شريط زخرفة
Fit(Uzunluk ölçüsü) [is] qedem قدم
Fit(Kışkırtma) [is] İstifzâz استفزاز
Fitil(Lamba için) [is] Fetil فتيل
Fitil(Bomba için) [is] Fetile فتيلة
Fitil [is] Kebsu le كبسولة
Fitil [is] Lebus لبوس
Fitil [is] Telbise تلبيسة
Fitil [is] Tehmile تحميلة
Fitil(Lamba için) [is] Zubâle misbâhin ذبالةمصباح
Fitil(Lamba için) [is] Şerit شريط
Fitillemek [fl] Eş'ale fetile أشعل الفتيلة
Fitilli [sf] Le fetil له فتيل
Fitleme [is] İstifzaz استفزاز
Fitleme [is] Tehviş تهويش
Fitne [is] Fitene فتنة
Fitne [sf] Nemmâm نمام
Fitne [sf] Müfsid zâti beyni مفسد ذات البين
Fitne [is] Şegab شغب
Fitneci [is] Fettân فتان
Fitneci [is] Veqqâ' وقاع
Fitneci [is] Veqqâa وقاعة
Fitnelelik [is] Fesâd beynen neâsi فسادبين الناس
Fitre [is] Sedeqe fitr صدقة الفطر
Fiyaka [is] Enâqe أناقة
Fiyakalı Sâhib enâqe صاحب أناقة
Fiyasko [is] Feşeli فشل
Fiyasko [is] İhfâq اخفاق
Fiyasko [is] Heybe خيبة
Fiyat [is] Semen ثمن
Fiyat [is] Si'r سعر
Fiyatlandırma [is] Teqdir ttekalif تقدير التكاليف
Fiyatlandırma [is] Tes'ir تسعير
Fiyatlandırmak [fl] Heddede semenehu حددثمنه
Fiyatlanmak [fl] İrtefea si'ruhu ارتفع سعره
Fiyatlı [sf] Bâhiz باهظ
Fiyatlı [sf] Gâlin غال
Fizibilite [is] İmkân ettetbiq إمكان اتطبيق
Fizik(Vücut yapısı) [is] qevam قوام
Fizik(Bilim) [is] Fizyâ الفيزياء
Fizikçi [is] Fizyâiyy فيزيائي
Fizikçi [is] Âlim tebii عالم طبيعي
Fizikî(Maddi) [sf] Mâdde مادي
Fizikî [sf] Bedeni بدني
Fizikî [sf] Cismi جسمي
Fizikî [sf] Cüsmâni جسماني
Fiziksel(Fizik ile ilgili) [sf] Fizyâi فيزيائي
Fiziksel(Maddi) [sf] Mâdde مادي
Fiziksel(Bedensel) [sf] Bedeni بدني
Fiziksel(Bedensel) [sf] Cismi جسمي
Fiziksel(Bedensel) [sf] Cüsmâni جسماني
Fizyolog [is] Fisiyuluci فسيولو جي
Fizyoloji [is] Fisyuluciyâ فسيولوجيا
Fizyolojik [sf] Fisiyuluci فسيولوجي
Fizyon [is] Hagguz zerreti شق الزرة
Flaş [is] Flâş فلاش
Flaş [is] Vemde ومضة
Flaş [is] Müşâqe herir مشاقة حرير
Flaşör [is] İşâre rübâiyye إشارةرباعية
Flama [is] Râye راية
Flaman [öz.is.] Felemendi فلمندي
Flamingo [is] Beşeruş بشروش
Flavta [is] Flüt فلوت
Flört(Eylem) [is] Mügazele مغازلة
Flört(Kişi) [is] Hebib حبيب
Flört(Eylem) [is] Sadaqe beyne cinseyn صداقةبين جنسين
Flüoresan [sf] Müfelvir مفلور
Flüt [is] Flüt فلوت
Fleksör [is] Adele qebide عضلةقابضة
Flit(Zehir pompası) [is] Midehhe yedeviyye مضخة يدوية
Flok yelkeni [is] Şirâ' müseles شراعمثلث
Flor [is] Flur فلور
Floresan [sf] Müfelvir مفلور
Floresan(Lamba) [is] Unbub انبوب
Foşurdamak [fl] Ehdese sevtân أحدث صوتا
Fobi [is] Hevf meredi خوف مرضي
Fodul [sf] Mütekebber متكبر
Fok [is] Fuqme فقمة
Fok [is] Fuqqeme فقمة
Fok [is] İcl behri عجل البحر
Fokurdamak [fl] qerqere قرقر
Fokurdamak [fl] Beqbeqe بقبق
Fokurtu [is] Sevt galeyân sail صوت غليان سائل
Fol [is] Beyde uşşe بيضة العش
Folklor(Halk kültürü) [is] Fulklur فولكلور
Folklor(Halk kültürü) [is] Fulklur فلكلور
Folklorik [sf] Fulkluri فلكلوري
Folyo kağıdı [is] Vereqe me'diniyye ورقةمعدنية
Fon(Para) [is] Müsaede mâliyye مساعدةمالية
Fon(Arka plan) [is] Helfiyye خلفية
Fon(Para) [is] De'm دعم
Fon(Para) [is] Sunduq صندوق
Fonetik [sf] صوتي
Fonetik(Bilim) [is] Sevtiyye صوتية
Fonksiyon [is] Vezife وظيفة
Fonksiyon [is] Tâbi' تابع
Fonksiyonel [sf] وظيفي
Kelime Anlamı : Vezifi
Fonograf [is] Funugrâf فونوغراف
Fonograf [is] Miqvel مقول
Font [is] Bunt بنط
Forklift [is] Râfie müşeaabe رافعة مشعبة
Form(Boş belge) [is] İstimâre استمارة
Form [is] Şekl شكل
Form [is] Siga صيغة
Form [is] Sure صورة
Forma(Fasikül) [is] Kürrâse كراسة
Forma(Sporcu için) [is] qemis قميص
Formalite [is] İcrâ şekli إجراءشكليّ
Formalite [is] Resmyyât رسميات
Formalite [is] Şekliyyât شكليات
Formatlamak [fl] Heyyee qurse هيأ القرص
Formatlı [sf] Müheyya مهيأ
Formatsız [sf] Gayr müheyyein غير مهيئ
Formül [is] qâide قاعدة
Formül [is] Siga صيغة
Formülleşmek [fl] Sâre sigaten صارصيغة
Formen [is] Reis âmilin رئيس العا ملين
Formika [is] Furmikâ فورميكا
Fors(Nufüs) [is] Nufuz نفوذ
Fors(Bayrak) [is] Alem علم
Forseps [is] Çift جفت
Forum [is] İctimâ' amm اجتماع عام
Forvet [is] Hett hücümi خط الهجوم
Fosfar [is] Fusfur فسفور
Fosfar [is] Fusfur فصفور
Fosfat [is] Fusfât فوسفات
Fosfat [is] Fusfât فسفات
Fosforışı [is] Diyâ fusfuri ضياءفصفوري
Fosforışıl [sf] Mütefesfir متفسفر
Fosforlu [sf] Fusfuri فسفوري
Fosforlu [sf] Mütefesfir متفسفر
Fosil [is] Müstehâsse مستحاثة
Fosil [is] Uhfur أحفور
Fosilleşmek [fl] Esbehe müteheccerân أصبح متحجرا
Fosilleşmek [fl] Esbehe uhfurân أصبح أحفورا
Fosilleşmek [fl] Teheccere تحجر
Fosseptik [is] Bâlua بالوعة
Fosurdatmak [fl] Dehhenessecârete دخنالسيجارة
Fotoğraf [is] Sure futugrâfiyye صورةفوتوغرافية
Fotoğraf [is] Sure şemsiyye صورةشمسية
Fotoğrafçı [is] Futugrâfi فوتوغرافيّ
Fotoğrafçı [is] Müsevver مصور
Fotoğraflamak [fl] İlteqete suretehu التقط صورته
Fotojenik [sf] Tesvâri تصواريّ
Fotojenik [sf] Zuliyâqe tesviriyye ذولياقةتصويرية
Fotokimyasal [sf] Dev'i kimâvi ضوئي كيماوي
Fotokopi [is] Tesvir تصوير
Fotokopici [is] Müsevver مصور
Fotometre [is] Midvâ مضواء
Fotomodel [fl] Fetâ gilâf فتاةغلاف
Fotoroman [is] qisse müsevvere قصةمصورة
Fotosentez [is] Tehliq sev'i تخليق ضوئي
Foya İftedehe افتضح
Foya İnkeşefet meâyibuhu انكشفت معايبه
Fragman(Film vb. İçin) [is] Leqetât لقطات
Fragman(Film vb. İçin) [is] Müqtefât مقتطفات
Frak [is] Frâk فراك
Frak [is] Sitre hütâfiye سترةخطافية
Fraksiyon [is] Fie فئة
Frambuaz [is] Frembuvâz فرمبواز
Frambuaz [is] Ulleyk العليك
Frambuaz [is] Tutberre توتبري
Frank [fl] Firenk فرنك
Frank [is] Fireneke فرنكة
Fransa [öz.is.] Ferensâ فرنسا
Fransa [öz.is.] Ferense فرنسة
Fransız [öz.is.] Ferensi فرنسي
Fransız [öz.is.] Ferensevi فرنسوي
Fransız [öz.is.] Ferensâvi فرنساوي
Frapan [sf] Helleb خلاب
Früktöz [is] Sukker essemâr سكرالثمار
Frekans [is] Tereddüd تردد
Frekans [sf] Tereddüdi ترددي
Frekans [is] Zebzebe ذبذبة
Fren [is] Fermele فرملة
Fren [is] Kâbihe كابحة
Fren [is] Mikbehi مكبح
Frengi [is] Mered frenci مرض فرنجي
Frengi [is] Zuheri زهري
Frenk [is] İfrenci افرنجي
Frenkleşmek [fl] Tefernece تفرنج
Frenlemek [fl] Kebehe كبح
Frikik [is] Derbe hürre ضربة حرة
Friksiyon [is] Ferk فرك
Fritöz [is] qellâye kehrebâiyye قلايةكهربائية
Friz [is] Kürniş كورنيش
Friz [is] İfriz إفريز
Fuar(Şenlik) [is] Mihricân مهرجان
Fuar(Sergi) [is] Me'rid معرض
Fuhuş [is] Fehşâ فحشاء
Fuhuş [is] Bigâ بغاء
Fuhuş [is] Zinne زنى
Fukara(Yoksul) [sf] qefir قفير
Fukara(Yoksul) [sf] مُعْدم
Fukara(Garip,zavallı) [sf] Miskin مسكين
Fukaralık [is] Feqr فقر
Ful [is] Full فل
Ful [sf] Bikâmilihi بكامله
Ful [sf] Tamm تام
Fular [is] Milfe' ملفع
Fular [is] Mendil منديل
Fultaym [is] Veqt kâmil وقت كامل
Fultaym [is] Hisse kâmile حصةكاملة
Fultaym [is] Devâm kâmil دوام كامل
Fulya [is] Nercis نرجس
Fulya [is] Behâr البهار
Fulya [is] Tercis esfer ترجيس أصفر
Fulya [is] Ebher عبهر
Fundalık [is] Erd bur أرض بور
Fundalık [is] Eşcâr hefide اشجارخفيضة
Fundalık [is] Hemile خميلة
Fundamentalist [is] Usuli أصولي
Futbol [is] Küre qedemi كرةالقدم
Futbolcu [is] Lâib küreti qedemi لاعب كرةالقدم
Fuzûlî [sf] Fuduli فضولي